SECURITATE LA INCENDIU

1 Caracteristicile construcţiei sau ale instalaţiei tehnologice
1.1. Datele de identificare
Se înscriu datele necesare identificării construcţiei , respectiv denumire, beneficiar, adresă, telefon, fax etc.
După caz, se vor face referiri privind profilul de activitate şi programul de lucru ale obiectivului, în funcţie de situaţia în care se elaborează documentaţia Securitate
la incendiu.
1.2. Destinaţia
Se menţionează funcţiile principale, secundare şi conexe ale construcţiei (instalaţiei tehnologice), potrivit situaţiei pentru care s-a întocmit documentaţia Securitate
la incendiu( scenariu de siguranţă la foc).
1.3. Categoria şi clasa de importanţă
Se precizează categoria de importanţă a construcţiei stabilită de proiectant, potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 şi în conformitate cu metodologia specifică.
Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice (corelată cu categoria de importanţă stabilită de proiectant).
1.4. Particularităţi specifice construcţiei (instalaţiei tehnologice)
Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei (instalaţiei) privind:
-tipul clădirii (civilă, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de producţie sau depozitare, monobloc, blindată, cu funcţiuni mixte etc.), precum şi regimul de înălţime
şi volumul construcţiei;
-aria construită şi desfăşurată, cu principalele destinaţii ale încăperilor;
-numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora;
-precizări referitoare la numărul maxim de persoane sau animale;
-prezenţa permanentă, capacitatea de autoevacuare a persoanelor;
-capacităţi de depozitare sau adăpostire;
-caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe periculoase (potrivit clasificării din Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 96/82/CE);
-numărul căilor de evacuare şi, după caz, al refugiilor.

2 Nivelurile criteriilor de performanţă şi timpii de securitate la incendiu, asiguraţi cf. reglementărilor tehnice
2.1. Riscul de incendiu
Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc sau a categoriilor de pericol de incendiu se fac conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul
riscurilor de incendiu, luându-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de combustibilitate şi periculozitate ale materialelor şi substanţelor utilizate;
c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările preliminate care pot favoriza aprinderea şi, după caz, timpul de aprindere şi de dezvoltare liberă a incendiului.
Nivelurile riscului (categoriile de pericol) de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spaţiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice (în funcţie de
densitatea sarcinii termice, funcţiunea spaţiilor, încăperilor, respectiv de natura activităţilor desfăşurate, comportarea la foc a elementelor de construcţii şi
caracteristicile de ardere a materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate), şi se precizează în scenariul de siguranţă la foc întocmit
doar pentru clădirea în ansamblu, instalaţia tehnologică ori compartimentul de incendiu.
Se analizează, după caz, posibilitatea reducerii riscului de incendiu, potrivit reglementărilor tehnice şi condiţiilor funcţionale.
2.2. Rezistenţa la foc
Pentru cuantificarea nivelurilor de performanţă privind rezistenţa la foc se precizează:
- rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie (în special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilită potrivit criteriilor din reglementările
tehnice;
- gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu;
- compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie a golurilor din pereţii şi planşeele antifoc;
- măsurile suplimentare de protecţie la foc stabilite, după caz, şi justificate tehnic.
2.3. Preîntâmpinarea propagării incendiilor
Pentru asigurarea preîntâmpinării propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul construcţiei (compartimentului de incendiu) se vor preciza:
- distanţele de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile compensatorii realizate, atunci când aceste distanţe nu pot fi respectate;
- măsurile constructive (pereţii, planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, precum şi posibilitatea de întrerupere a continuităţii
golurilor din elementele de construcţii) pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu, pe faţade şi pe acoperiş;
- timpul de propagare a incendiilor la construcţiile vecine;
- sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi.
2.4. Comportarea la foc
În funcţie de contribuţia la foc a zonelor cu potenţiale calorice mari (niveluri de risc mare, foarte mare sau cu pericol de explozie) se precizează rezistenţa la foc a
elementelor de compartimentare necesare pentru asigurarea siguranţei utilizatorilor pe timpul evacuării şi intervenţiei în caz de incendiu.
Se înscriu eventuale măsuri recomandate pe timpul intervenţiei în caz de incendiu, pentru a nu afecta comportarea la foc a construcţiei.
2.5. Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale, în funcţie de:
- gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu;
- comportarea la foc şi rezistenţa la foc a principalelor elemente de rezistenţă ale construcţiei sau ale instalaţiei tehnologice;
- timpii operativi de intervenţie, după caz;
- timpul de incendiere totală.
2.6. Căi de acces, evacuare şi intervenţie
Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor, proiectate conform cerinţelor
reglementărilor tehnice şi regulamentului general de urbanism, referitor la:
- dimensiuni (gabarite);
- trasee;
- realizare şi marcare.
Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:
- alcătuirea constructivă a căilor de evacuare şi protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează;
- tipul scărilor, forma şi modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.);
- geometria căilor de evacuare (gabarite - lăţimi, înălţimi, pante etc.);
- timpii (lungimile) de evacuare;
- numărul fluxurilor de evacuare;
- existenţa iluminatului de siguranţă, tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;
- marcarea căilor de evacuare.
Pentru scările de salvare şi ascensoarele de intervenţie în caz de incendiu se înscriu:
- tipul, numărul şi caracteristicile acestora;
- modul de amplasare şi posibilităţile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;
- timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi, după caz, a refugiilor şi ascensoarelor de intervenţie;
- timpul de supravieţuire.
După caz, se fac recomandări (precizări) privind salvarea persoanelor, a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.

3 Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor
3.1. Nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, propus în proiect sau existent, se analizează prin prisma normelor şi
dispoziţiilor generale de p.s.i., precum şi a reglementărilor specifice, astfel:
Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu se specifică:
- tipul şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective;
- timpii de alarmare şi de alertare asiguraţi;
- zonele protejate.
Pentru sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică:
- tipul şi parametrii funcţionali (stingere cu apă, gaze, spumă, pulberi, acţionare automată, manuală, precum şi debite, presiuni, rezerve, surse de alimentare etc.);
- timpul teoretic (normat) de funcţionare;
- zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de mijloace.
Referitor la stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace iniţiale de intervenţie se specifică:
- tipul şi caracteristicile produselor de stingere asigurate;
- numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici (suprafaţă, destinaţie, clase de incendiu etc.), după caz;
- modul de funcţionare: manual sau automat.

4 Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu
4.1. În funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu (categorii de pericol de incendiu), amplasarea construcţiei, instalaţiei
tehnologice sau a amenajării se specifică:
- sursele de alimentare cu apă, substanţele de stingere şi rezervele aferente;
- poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze şi, după caz, alte utilităţi;
- asigurarea serviciului propriu de pompieri civili (atunci când este obligatoriu), specificându-se categoria serviciului, dotarea cu mijloace de intervenţie şi salvare
(autospeciale, nave şi trenuri p.s.i., motopompe, ambulanţe, autosanitare etc.);
- timpii operativi de intervenţie asiguraţi pentru alarmare (T1) şi alertare (T2);
- zonele, încăperile, spaţiile în care se găsesc materiale periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale (se vor preciza
inclusiv cantităţile respective şi starea în care se află), precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului.

5 Concluzii şi măsuri tehnico-organizatorice
Se stabilesc condiţii şi măsuri necesare a fi luate potrivit reglementărilor tehnice în funcţie de situaţia analizată.
Se apreciază modul de încadrare a construcţiei, instalaţiei tehnologice sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi, după
caz, se propune îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitatea la incendiu, după caz.
Se evidenţiază unele condiţii sau recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente
construcţiei sau instalaţiei tehnologice respective.


Cloud

facebook
Telefon:  0238 717 157
email: office@eurosting.ro