ORGANIZAREA SERVICIULUI PRIVAT DE POMPIERI

I. Dosarul privind organizarea si înzestrarea serviciului de situatii de urgenta

1.1. Decizia cu organigrama si numărul de personal ale serviciului de situatii de urgenta;
1.2. Conventiile de interventie;
1.3. Tabelul nominal cu personalul angajat, functiile ocupate si modul de înstiintare;
1.4. Tabelul nominal cu personalul voluntar, locul de muncă, functiile ocupate în serviciul de situatii de urgenta si modul de înstiintare;
1.5. Tabelul cu necesarul de tehnică, aparatură si materiale, în functie de structura serviciului de situatii de urgenta;
1.6. Tabelul cu materialele si tehnica existentă în dotare;
1.7. Solicitările anuale privind completarea cu tehnică, aparatură si materiale;
1.8. Schema legăturilor fir-radio cu fortele ce actionează în cazul situatiilor de urgentă;
1.9. Fisele de protectia muncii pentru personalul angajat si voluntar din serviciu;

II. Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de situatii de urgenta

STRUCTURA CADRU

CAPITOLUL 1
- Dispozitii generale
- baza legală de înfiintare a serviciului privat, dispozitia
- prezentarea succintă a activitătii serviciului privat în functie de tipurile de risc gestionate
- domeniul de activitate al operatorului economic/ institutiei publice
- alte date de interes general

CAPITOLUL 2
- Organizarea si atributiile serviciului de situatii de urgenta
- conducerea si structura organizatorică
- relatiile dintre structurile serviciului privat:
- ierarhice
- functionale
- coordonare si control
- cooperare
- atributiile serviciului privat:
- atributiile compartimentului de prevenire
- atributiile formatiilor de interventie
- atributiile echipajelor/grupelor
- atributiile echipelor specializate
- atributiile dispeceratului
- atributiile atelierului

CAPITOLUL 3
- Atributiile personalului din structura serviciului de situatii de urgenta
- atributiile sefului serviciului privat
- atributiile sefului compartimentului/specialistului de prevenire
- atributiile sefului formatiei de interventie
- atributiile sefului echipajului/grupei de interventie
- atributiile sefului echipei specializate
- atributiile conducătorilor autospecialelor de interventie/ altor utilaje
- atributiile mecanicului de utilaj
- atributiile dispecerului/telefonistului
- atributiile servantilor/membrilor echipelor specializate
- atributiile personalului din atelierul de reparatii si întretinere

CAPITOLUL 4
- Coordonarea, controlul si îndrumarea serviciului de situatii de urgenta
- relatiile de coordonare
- relatiile de control
- relatiile de cooperare
- relatiile de îndrumare

CAPITOLUL 5
- Reglementarea activitătilor privind prestările de servicii

CAPITOLUL 6
- Gestionarea patrimoniului serviciului de situatii de urgenta
- stabilirea modului de finantare, dotare, exploatare, întretinere, evidentă si control al patrimoniului

CAPITOLUL 7
- Pregătirea personalului serviciului de situatii de urgenta
- stabilirea modului de pregătire de specialitate si fizică a personalului
- modul de participare la cursuri de calificare si atestare
- participarea la concursurile profesionale

CAPITOLUL 8
- Dispozitii finale
- dispozitii privind obligativitatea cunoasterii si aplicării prevederilor regulamentului de către personalul serviciului privat
- dispozitii privind intrarea în vigoare a regulamentului de organizare si functionare a serviciului privat.

III. Dosar cu planurile operative ale serviciului de situatii de urgenta

III.1. Planuri de interventie (răspuns) În functie de riscurile identificate în sectorul de competente
- Legea Protecţiei civile nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
- Legea 15 de aprobare a OUG 21/2005 privind apărarea împotriva dezastrelor;
- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;  

STRUCTURA CADRU:

PARTEA I

1. BAZA LEGALĂ
2. SCOPUL APLICĂRII PLANULUI
3. ASPECTE ADMINISTRATIVE ŞI RELIEF
4. SITUAŢIILE DE URGENŢĂ CE POT AFECTA INSTITUŢIA OPERATORUL ECONOMIC:

a. FENOMENE NATURALE DISTRUCTIVE
- INUNDAŢII cauzate de ploi torenţiale sau ruperi de nori
- CUTREMUR
- FURTUNI însoţite de grindină

b. RISCURI TEHNOLOGICE (conform anexei 2 la HGR  nr. 2288/2004 - accidente, avarii, explozii şi incendii)
RISCURI INDUSTRIALE
RISCURI BIOLOGICE
RISCUL DE INCENDIU
RISCURI SOCIALE
ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI
CONCEPŢIA DESFĂŞURĂRII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE - INTERVENŢIE
ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR
FAZE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR
ACŢIUNILE DE PROTECŢIE - INTERVENŢIE
REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL ŞI DE COOPERARE
INSTRUIREA
RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE
LOGISTICA ACŢIUNILOR

PARTEA A II-a
ANEXE:

NR. 1
PROCEDURILE DE ACŢIUNE PE FIECARE TIP DE RISC CE POATE AFECTA OPERATORUL ECONOMIC ACTIVITĂŢI SPECIFICE PE TIPURI DE RISCURI
NR. 2
Componenţa centrului de conducere şi coordonare a acţiunilor
NR. 3
Tabelul cu asigurarea logistică a intervenţiei
NR. 4
Schema cu organizarea înştiinţării - alarmării    
Anexata la lucrarea de evaluare
NR. 5
- Harta Plan cu măsurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă
- Dispunerea surselor de risc şi a zonelor probabile de manifestare a efectelor acestora;
- Dispunerea forţelor proprii;
- Dispunerea forţelor cu care se cooperează;
- Organizarea şi amplasarea conducerii;
- Itinerare de deplasare şi de varientare;
- Locul de dispunere, profilul şi posibilităţile structurilor sanitare care pot acorda ajutor calificat personalului afectat
- Adăposturile ce pot fi folosite (tip, locaţie, capacitate)
- Mijloace fixe de decontaminare (PDP,PDE,PDMT)

III.2. Planul de evacuare în caz de urgentă civilă

STRUCTURA CADRU
TABEL

IV. Dosar privind pregătirea personalului

IV.1. Planul de pregătire profesională lunară si anuală, pe teme si exercitii

I. BAZA LEGALĂ

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se organizează în conformitate cu:
- Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006;
- Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 446 / 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
- Legea învăţământului nr. 84 - 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 606/2005 privind pregătirea personalului din compunerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă în centrele zonale de pregătire;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă modificat şi completat cu Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 195/20.04.2007;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă modificat şi completat cu Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 217/30.05.2007;
- Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 629 I.G./ 13.12.2006 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2008;

II. STRUCTURA CADRU
- OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL  SITUATIILOR DE URGENTA
- ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA
- Pregătirea membrilor celulelor de urgenţă
- Pregătirea inspectorilor / personalului de specialitate
- Pregătirea serviciului pentru situaţii de urgenţă
- Pregătirea salariaţilor
- Forme şi metode de pregătire.
- PLANIFICAREA PREGATIRII PE NIVELURI DE COMPETENTA, STRUCTURI
- TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGATIREA SERVICIILOR  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PE ANUL 2009

IV.2. Registrul de evidentă a participării la pregătirea profesională si calificativele obtinute
IV.3. Planificarea exercitiilor si aplicatiilor

V. Dosar operativ


V.1. Registrul cu note de anuntare si de evidentă a interventiilor
V.2. Organizarea interventiei pe ture de serviciu
V.3. Raportul de interventie (un exemplar se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă, atunci când se intervine fără sprijinul serviciilor profesioniste)

VI. Registrul de control privind activitatea serviciului

VII. Dosar privind activitatea de prevenire desfăsurată de personalul serviciului de situatii de urgenta

VII.1. Graficul de control
VII.2. Programul serviciului de rond
VII.3. Registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond
VII.4. Notele de control
VII.5. Registrul cu evidenta lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase

VIII. Dosar tehnic

VIII.1. Planul de asistentă la autospecialele si utilajele de interventie
VIII.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de înstiintare-alarmare.

Telefon:  0238 717 157
email: office@eurosting.ro